LIFE
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ    Δ Ι Α Χ Υ Σ Η Σ
Web-design and development: George A. Constantinou
Copyright © 2017 - Department of Forests
Πανεπιστήμιο Φρεντερικ
Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η προβολή και η ανάδειξη της οικολογικής σημασίας και αξίας του οικοτόπου 9590* Δάση Cedrus brevifolia και η ανάγκη για ανάπτυξη συνείδησης και πρακτικών που θα συμβάλουν στη διατήρησή του από το σύνολο των πολιτών και ομάδων στόχων. Επίσης η προβολή των στόχων του έργου και οι διάφορες φάσεις εκτέλεσής του, είμαι μια άλλη κύρια παράμετρος προβολής και διάχυσης.
Η ενημέρωση και προβολή των πιο πάνω, επιτυγχάνονται μέσα αυτό την ανάπτυξη και υλοποίηση μια ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ετοιμασία και διάθεση σε τακτική βάση ενημερωτικών εντύπων, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, παρουσιάσεις σε εκπομπές κ.ά.
Το ενημερωτικό υλικό που παράγεται στα πλαίσια του έργου είναι διαθέσιμο στο κοινό και σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα.